Behörighet för sjöflyg

Behörighet för klassen sjöflygplan

LFS 2008:9                                                                                                                                                                                                                           Öppna som pdf >>

19 § För att erhålla och förnya behörighet för klassen sjöflygplan ska nedanstående uppfyllas vad avser utbildning, prov och kompetenskontroll (PC) för sjöflygplan:

 1. Om föraren tidigare är utbildad på landversion av aktuell flygplanstyp, ska kompletterande klass – eller typutbildning ske i skiljaktigheter mellan land- och sjöversion.
 2. Om föraren inte tidigare är utbildad på aktuell klass eller typ av flygplan ska utbildningen innefatta utbildning på ny klass eller typ.
 3. Den teoretiska utbildningen ska avslutas med skriftligt prov inför utbildaren. Provet ska förvaras av utbildaren i minst 36 månader.
 4. Den praktiska utbildningen ska utförligt dokumenteras i utbildningsprotokoll. Protokollet ska förvaras hos utbildaren i minst 36 månader.
 5. En utbildning till behörighet för sjöflygplan ska ske vid en flygskola som har tillstånd för sjöflygutbildning. Efter genomförd godkänd utbildning ska föraren avlägga flygprov inför kontrollant utsedd av Luftfartsstyrelsen.
 6. Efter godkänt flygprov ska föraren ansöka hos Luftfartsstyrelsen om utökning av certifikatet med ny klass eller typ. Till ansökan ska fogas intyg från utbildaren om genomförd utbildning.
 7. En klassbehörighet för sjöflygplan är giltig i 24 månader för enmotoriga sjöflygplan med kolvmotor som är certifierade för en pilot. För övriga sjöflygplan är behörigheten giltig i 12 månader.
 8. För att förnya en behörighet för sjöflygplan ska innehavaren utföra kompetenskontroll (PC) inom 3 månader före behörighetens utgång för att få behålla sjöbehörighetens ursprungsdatum.

Skillnadsutbildning krävs mellan

 1. Sjöflygplan med flottörer.
 2. Flygbåtar.
 3. Sjöflygplan med amfibieflottörer.

Skillnadsutbildning ska genomföras med behörig flyglärare/instruktör och antecknas i sökandens flygdagbok.

En behörighet för enmotorigt kolvmotordrivet sjöflygplan (SEP Sea) som inte har gått ut, kan förnyas genom flygning med flyglärare/instruktör omfattande antingen:

 1. En timmes flygträning på sjöflygplan inklusive minst tre starter och landningar på sjö, eller
 2. en timmes flygträning på landflygplan samt utfört minst tre starter och landningar med sjöflygplan.

Ovanstående stycke gäller under förutsättning att sökanden under de senaste 12 månaderna har flugit minst 12 timmar enmotorigt kolvmotordrivet flygplan och utfört minst 12 starter/landningar på enmotorigt kolvmotordrivet sjöflygplan.

Om en behörighet för sjö inte förnyats under giltighetstiden och behörigheten varit ogiltig i mer än 12 månader ska kompletterande utbildning genomföras vid en godkänd flygskola. Skolchefen ska föreslå i vilken omfattning kompletterande utbildning krävs varefter Luftfartsstyrelsen fastställer utbildningen.

Efter genomgången utbildning ska kompetenskontroll (PC) avläggas inför en av Luftfartsstyrelsen auktoriserad eller godkänd kontrollant.